Person holding a cat

Ochrona danych

W poniższym tekście możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Dla kierownictwa firmy HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), jej partnerów licencyjnych i kooperantów ochrona Państwa danych ma szczególne znaczenie. Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli za pośrednictwem naszej strony internetowej chcą Państwo skorzystać ze specjalnej usługi HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. W przypadku przetwarzania danych osobowych i braku podstawy prawnej do ich przetwarzania, uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju w HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt). W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nasza firma informuje osoby, których dane dotyczą, o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez nas dokonywanego. Ponadto osoby zainteresowane są informowane o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) wdrożyła rozległe środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych w Internecie może mieć luki w zabezpieczeniach i całkowita ochrona nie jest możliwa. Dlatego każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe również w inny sposób.

1. definicje

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wykorzystuje terminy, które zostały zdefiniowane w momencie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Aby niniejsza polityka prywatności była łatwa do przeczytania i zrozumienia, z góry wyjaśniamy stosowane terminy:

1.1. dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie dane i informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, która może zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub więcej czynników charakterystycznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

1.2. Dotknięte

Osoby, których dane dotyczą to osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

1.3. Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

1.5. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać do osoby, której dane dotyczą, bez pomocy dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i oddzielny, aby nie można było przypisać danych osobowych osobie, której dotyczą.

1.6. Odpowiedzialny

Administratorem danych lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest firma lub osoba, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o przetwarzaniu danych osobowych.

1.7. Procesor

Procesor to firma lub osoba, organ, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

1.8. Odbiornik

Odbiorca to firma, osoba, organ, instytucja lub inny podmiot, któremu dane osobowe zostały ujawnione w drodze przekazania. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w kontekście mandatu na prowadzenie dochodzenia, nie są jednak uznawane za odbiorców.

1.9. Trzeci

Strona trzecia oznacza firmę, osobę, organ, instytucję lub inny podmiot, inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, za które administrator danych lub podmiot przetwarzający bezpośrednio odpowiada i które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

1.10. Zgoda

Zgoda to każde oświadczenie lub inny jednoznaczny akt potwierdzający, złożony dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku w sposób świadomy i jednoznaczny, poprzez który osoba ta wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2) nazwę i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

HV Plückhahn UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Marksburgstr. 41
10318 Berlin

Tel.: +49 30 65 48 95 22
E-mail: info@hv-plueckhahn.de
Strona internetowa: www.hv-plueckhahn.de

3) nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych u administratora jest:

HV Plückhahn UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Pan Plückhahn
Marksburgstr. 41

103118 Berlin

Tel.: +49 30 65 48 95 22
E-mail: info@hv-plueckhahn.de
Strona internetowa: www.hv-plueckhahn.de

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych, w każdej chwili można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

4. ciasteczka

Strony internetowe HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele plików cookies zawiera unikalny identyfikator, tzw. cookie ID. Poprzez identyfikator tego pliku cookie, odwiedzane strony internetowe i serwery mogą być przyporządkowane do używanej w tym celu przeglądarki internetowej, w której ten plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe mogą odróżnić przeglądarkę internetową danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają również inne pliki cookies. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i zidentyfikowanie konkretnej przeglądarki internetowej, a tym samym ewentualnie danej osoby.

Za pomocą plików cookie HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) może optymalizować dla użytkownika informacje i oferty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookies przez naszą stronę internetową poprzez dostosowanie ustawień używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Poprzez dezaktywację plików cookies przez daną osobę możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych mogą być w pełni wykorzystane.

5. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Nasza strona internetowa gromadzi szereg informacji ogólnych za każdym razem, gdy uzyskuje do niej dostęp podmiot danych lub system automatyczny. Te ogólne informacje są przechowywane w plikach dziennika naszego serwera internetowego. Rejestrowane mogą być używane przeglądarki i ich wersje, system operacyjny używany przez system dostępu, strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, podstrony internetowe, do których uzyskuje się dostęp na naszej stronie internetowej, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, adres protokołu internetowego (adres IP), dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz inne podobne informacje, które mogą służyć do zapobiegania ryzyku ataków na nasze systemy.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, a także do optymalizacji reklam dla niej, do zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów i technologii naszej strony internetowej, a także do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane informacje są oceniane statystycznie przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt).

Ponadto informacje te są analizowane w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika są przechowywane oddzielnie od danych osobowych wprowadzonych przez osoby, których dotyczą.

6. rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe, które są przekazywane osobie odpowiedzialnej, wynikają z odpowiedniej maski wejściowej użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez daną osobę są gromadzone i przechowywane wyłącznie w celu dokonania rejestracji. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, które również będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego. To wykorzystanie można przypisać osobie odpowiedzialnej.

Podczas rejestracji na stronie internetowej zapisywany jest adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych danej osoby, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług. Dane te mogą pomóc w rozwiązaniu popełnionych przestępstw. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które są oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z naszej bazy danych.

W ramach prawnych, w każdej chwili, na żądanie, udzielimy każdej zainteresowanej osobie informacji o tym, które z jej danych osobowych są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

Inspektor ochrony danych i wszyscy pracownicy naszej firmy są dostępni jako osoby kontaktowe dla osoby, której dane dotyczą w tym kontekście.

7. subskrypcja newslettera

Na stronie internetowej HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) użytkownicy mają możliwość bezpłatnego zapisania się na nasz firmowy newsletter. O tym, jakie dane osobowe są przekazywane administratorowi podczas zamawiania newslettera, decyduje zastosowana w tym celu maska wprowadzania danych.

HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach i nowościach firmy. Zasadniczo newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez podmiot danych tylko wtedy, gdy podmiot danych posiada ważny adres e-mail i zarejestrował się w celu otrzymywania newslettera. Na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy wysyłany jest e-mail potwierdzający wysyłkę newslettera, aby sprawdzić, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, które są nadawane przez dostawcę usług internetowych. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później wyśledzić ewentualne nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, a tym samym służy jako zabezpieczenie prawne dla osoby odpowiedzialnej.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogli być informowani drogą elektroniczną o zmianach w ofercie newslettera lub okolicznościach technicznych. Dane osobowe zbierane w celu realizacji usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez subskrybenta. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której udzielił nam subskrybent w celu wysyłki newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W każdym newsletterze znajduje się link umożliwiający cofnięcie zgody i zakończenie subskrypcji.

Powiadomienie o zakończeniu wysyłki newslettera może być również przesłane do osoby odpowiedzialnej w inny sposób.

8. śledzenie newslettera

Biuletyny informacyjne HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz które linki zawarte w wiadomości e-mail zostały wywołane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zebrane za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione w każdej chwili do odwołania odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

9. możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) zawiera adres e-mail i numer telefonu, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację z naszą firmą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane wyłącznie do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

10. funkcja komentarzy w blogu na stronie internetowej

HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) oferuje użytkownikom blog, który znajduje się na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego. Tutaj masz możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych postów. Blog to publicznie widoczny portal na stronie internetowej, w którym jedna lub więcej osób (blogerów) publikuje artykuły lub spisuje myśli w tzw. blogpostach. Blogposty mogą być komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli podmiot danych zostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez podmiot danych są przechowywane i publikowane oprócz komentarzy pozostawionych przez podmiot danych. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Takie przechowywanie adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich poprzez zamieszczenie komentarza lub zamieszcza treści niezgodne z prawem. Nie dojdzie do ujawnienia zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

11. subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczane na blogu HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) mogą być subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności możliwe jest, aby komentator subskrybował komentarze po swoim komentarzu do danego wpisu na blogu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze opcję subskrypcji komentarzy, administrator wysyła automatyczną wiadomość e-mail jako potwierdzenie, aby sprawdzić, czy właściciel podanego adresu e-mail wybrał tę opcję. Możliwość subskrybowania komentarzy może być w każdej chwili zakończona

12. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub tak długo, jak przewidują to przepisy ustawowe lub wykonawcze, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania przewidziany przez właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

13. prawa podmiotu danych

13.1. Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy dane osobowe, których dotyczą, są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem.

13.2. Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do uzyskania od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz ich kopii. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji na temat:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnieniu prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących lub uzyskania ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

13.3. Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do niezwłocznego uzyskania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieścisłe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

13.4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo uzyskać od administratora niezwłoczne usunięcie dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (2). 1 lit. a DSGVO lub art. 9 par. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 par. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO. 2 DSGVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 DSGVO zebrane.

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych MAXSPEED UG (haftungsbeschränkt) lub inny pracownik zorganizuje natychmiastową realizację żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), a nasza firma jest podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 17 par. 1 DSGVO do usunięcia danych osobowych, HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej wdrożenia, wdroży rozsądne środki, w tym o charakterze technicznym, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Inspektor ochrony danych HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) lub inny pracownik załatwia niezbędne w poszczególnych przypadkach.

13.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo uzyskać od administratora ograniczenie przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. Art. 21 par. 1 DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeśli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt), może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora. Inspektor ochrony danych HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

13.6. Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo otrzymać dotyczące jej dane osobowe, które zostały dostarczone administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 6. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 par. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 par. 1 lit. b GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, w przypadku korzystania z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) lub innym pracownikiem.

13.7. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celu takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli podmiot danych sprzeciwi się HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie danych. 1 DSGVO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z inspektorem ochrony danych HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) lub innym pracownikiem. Podmiot danych ma również możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

13.8. Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub jest dozwolona przez prawo, któremu podlega administrator, a prawo to przewiduje odpowiednie środki zabezpieczające prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnione interesy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie.

Jeśli decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem lub jeśli jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych, HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji podmiotu danych ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z zautomatyzowanymi decyzjami, może to zrobić, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

13.9. Prawo do cofnięcia zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora.

14. ochrona danych we wnioskach i w procesie składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procedury składania wniosków. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do podmiotu odpowiedzialnego drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez formularz internetowy umieszczony na stronie internetowej. Jeżeli osoba odpowiedzialna zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, akta aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, chyba że uzasadniony interes administratora stanowi inaczej. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy o ogólnym równym traktowaniu (AGG).

15. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 par. 1 a DSGVO służy HV Plückhahn UG (haftungsbeschränkt) jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 b GDPR. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych. 1 c GDPR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na terenie naszego zakładu i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne informacje istotne dla jego ochrony musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 d DSGVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 f DSGVO.

Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę (motyw 47 zdanie 2 GDPR).

16) uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 f DSGVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

17. okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

18. przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. W celu zawarcia umowy osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie przekaże swoich danych osobowych, nie można zawrzeć z nią żadnej umowy. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Nasz inspektor ochrony danych w każdym przypadku poinformuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

19. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nasza firma nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

20. picwik

Na naszej stronie internetowej używamy Pikwik do analityki internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu generowane przez “cookies”, pliki tekstowe, (w tym skrócony adres IP) są przekazywane na serwer i po zanonimizowaniu przechowywane w celu analizy użytkowania. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez użytkownika z witryny nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

21 Webtrends Analytics

Ta strona internetowa używa Webtrends Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Webtrends EMEA Acquisiton ltd / Webtrends Inc, 851 SW 6th Ave, Suite 1600, Portland Oregon 97206 (“Webtrends”). Webtrends Analytics używa “ciasteczek”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Webtrends w USA i tam przechowywane.

W imieniu operatora tej strony internetowej, Webtrends wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i dostarczania innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Dane dostępu są zapisywane anonimowo, aby nie można było ustalić powiązania z osobą odwiedzającą stronę. Odbywa się to w szczególności poprzez anonimizację adresu IP.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Zbieraniu i przechowywaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość za pomocą następującego linku opt-out: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

22 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wykorzystanie następuje na podstawie art. 6 par. 1 S. 1 lit. f. GDPR. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej, takie jak np.

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • Zastosowany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
 • Czas żądania serwera,

są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Dodaliśmy również kod “anonymizeIP” do Google Analytics na tej stronie. Gwarantuje to maskowanie adresu IP użytkownika, dzięki czemu wszystkie dane są gromadzone anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając ten link. Plik cookie opt-out zostanie ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out. [Not. Instrukcje dotyczące integracji pliku cookie opt-out można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable].

Nadal używamy Google Analytics do analizy danych z Double-Click-Cookies, a także AdWords w celach statystycznych. Jeśli nie chcesz tego robić, możesz je dezaktywować za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na przykład w pomocy Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe (pluginy) z sieci społecznej Facebook. Usługa ta jest świadczona przez firmę Facebook Inc. (Facebook), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki można rozpoznać po jednym z różnych logo Facebooka (białe “f” na niebieskiej płytce lub znak “kciuka w górę”) lub są oznaczone dodatkiem “Facebook Social Plugin”. Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych Facebooka można zapoznać się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy użytkownik odwiedza stronę naszego serwisu, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana ze stroną internetową. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy zainteresowanych zgodnie z jej poziomem wiedzy:

Dzięki integracji wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę z ofertą. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Kiedy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk “Lubię to” lub zamieszczając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane z przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania przez Facebooka jego adresu IP. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko zanonimizowany adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień służące ochronie prywatności użytkowników znajdują się w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał o nim dane za pośrednictwem tej oferty i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem strony.

Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. mają zastosowanie do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

 1. Facebook Remarketing / Retargeting

Na naszej stronie internetowej stosujemy tagi remarketingowe firmy Facebook Inc. (Facebook) , 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Kiedy odwiedzasz nasze strony, pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka nawiązywane jest bezpośrednie połączenie za pośrednictwem tagów remarketingowych. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z adresem IP. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam Facebook Ads. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam za pośrednictwem Custom Audience, możesz zgłosić sprzeciw tutaj, korzystając z tego linku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. Facebook Pixel

Za Twoją zgodą używamy na naszej stronie internetowej piksela Facebooka (visitor action pixel) do pomiaru konwersji odwiedzających. Usługa jest świadczona przez Facebook Inc. (Facebook), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki temu możemy śledzić działania użytkowników po tym, jak zobaczyli lub kliknęli reklamę na Facebooku. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z własną polityką wykorzystania danych: https: //www.facebook.com/about/privacy/. Możesz zezwolić Facebookowi i jego partnerom na serwowanie reklam na i poza Facebookiem. Ponadto w tych celach na komputerze użytkownika może zostać zapisany plik cookie.

Taką zgodę mogą zadeklarować jedynie użytkownicy, którzy ukończyli 15 lat. Jeśli jesteś młodszy, poproś o radę rodzica lub opiekuna.

Proszę kliknąć tutaj, jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę, korzystając z tego linku https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. Komunikacja za pomocą Facebook Messenger

Ta oferta wykorzystuje jako dodatkowe medium komunikacyjne Facebook Messenger firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Dane i treść komunikacji są przetwarzane za pośrednictwem serwerów w USA. Facebook ocenia również meta dane komunikacji w celach reklamowych, ale nie treść wiadomości.

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

27 Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy stron internetowych świadczona przez Google Inc. (Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to. Poprzez zapisywanie plików cookie na komputerze użytkownika, Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Te informacje oraz Twój adres IP są przekazywane na serwery Google w USA i tam przechowywane.

Google ocenia informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Pozwoli to na wygenerowanie raportów dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie i udostępnienie ich nam. Może to również służyć temu, aby móc zaoferować lub zapewnić dalsze usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej lub korzystaniem z internetu. Google może ujawnić te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli Google zaangażuje osoby trzecie do przetwarzania danych. W żadnym wypadku jednak Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia zapisywania wyżej wymienionych plików cookies na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Możliwe jest jednak, że będziesz mógł wtedy korzystać z naszej strony internetowej tylko w ograniczonym zakresie. Możesz zapobiec gromadzeniu, przesyłaniu i przetwarzaniu Twoich danych oraz Twojego adresu IP przez Google. Aby to zrobić, możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do swojej przeglądarki internetowej. Ta wtyczka jest dostępna pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

28 Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych do jednolitego wyświetlania czcionek, które są opracowane przez . Google LLC (Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, e-mail: support-de@google.com. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

29. google maps

Ta strona korzysta z funkcji usługi mapowej Google Maps. Usługodawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, e-mail: support-de@google.com. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Wykorzystanie Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

30 XING

Na tej stronie internetowej używany jest “XING Share Button”. Podczas korzystania z tej strony internetowej, poprzez Państwa przeglądarkę nawiązywane jest na krótko połączenie z serwerami firmy XING SE (“XING”) Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, za pomocą których udostępniane są funkcje “XING Share Button” (w szczególności obliczanie/wyświetlanie wartości licznika). XING nie przechowuje żadnych danych osobowych o użytkowniku podczas odwiedzania tej witryny. W szczególności XING nie przechowuje adresów IP. W związku z “XING Share Button” nie ma również możliwości oceny zachowania użytkownika poprzez wykorzystanie plików cookie. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące “XING Share Button” oraz informacje uzupełniające można znaleźć na tej stronie internetowej: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung,

31. instagram

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

32. pinterest

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia (“Pinterest”). Kiedy odwiedzasz stronę, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinterest i plików cookie.

Dalsze informacje na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Pinterest, a także Państwa praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności znajdują się w informacji o ochronie danych osobowych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

33. twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Korzystając z Twittera i funkcji “Re-Tweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W procesie tym dane przekazywane są również do Twittera. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako oferent stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.

.

34. wtyczki/odtwarzacz YouTube

Funkcje YouTube są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, Phone: +1 650-253-0000, Fax: +1 650-253-0001 E-mail: support-de@google.com Gdy tylko odwiedzą Państwo strony naszej witryny, które są wyposażone w wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, którą stronę naszej witryny odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem do Państwa osobistego profilu. Możesz zapobiec temu skojarzeniu, jeśli wcześniej wylogujesz się ze swojego konta. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych przez YouTube można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych, które znajdują się pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

× Wie kann ich dir helfen?